"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2016 Ngày 25 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
10-03-2016 Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 02
14-03-2016 Quyết định số 558/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 111
14-03-2016 Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 113
14-03-2016 Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 115
14-03-2016 Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 117
14-03-2016 Quyết định số 562/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 119
21-03-2016 Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 121
33,340,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner