"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2016 Ngày 04 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-02-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý. 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
26-02-2016 Thông báo số 39/TB-HĐND về việc đính chính phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 161/NQ-HĐND, ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh. 34
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
05-02-2016 Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 41
05-02-2016 Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 69
05-02-2016 Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư Pháp. 97
18-02-2016 Quyết định số 397/QĐ-UBND về việc ban hành mức hỗ trợ tháo dỡ các lò sản xuất gạch, ngói thủ công và hỗ trợ lao động học nghề trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 104
24-02-2016 Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1476/2009/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về hoạt động sáng kiến ở tỉnh Phú Yên. 113
33,466,588 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner