"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2016 Ngày 18 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-12-2015 Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016. 03
25-12-2015 Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên. 13
25-12-2015 Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 43
25-12-2015 Nghị quyết số 164/2015/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Phú Yên. 52
25-12-2015 Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh. 58
25-12-2015 Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh. 61
25-12-2015 Nghị quyết số 167/2015/NQ-HĐND về danh mục, định mức hỗ trợ cho các hoạt động về phát triểnsản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã, giai đoạn 2016-2020 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnhPhú Yên. 63
25-12-2015 Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016 - 2020. 70
25-12-2015 Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ phát triển lúa giống, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Phú Yên. 84
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-12-2015 Nghị quyết số 161/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016. 111
25-12-2015 Nghị quyết số 162/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 tỉnh Phú Yên. 133
25-12-2015 Nghị quyết số 168/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính năm 2016. 140
25-12-2015 Nghị quyết số 172/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. 142
33,322,004 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner