"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2015 Ngày 07 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2015 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 04
16-11-2015 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND Tỉnh về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp. 13
17-11-2015 Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp và phối hợp kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 15
18-11-2015 Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 22
20-11-2015 Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 33
20-11-2015 Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 41
26-11-2015 Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và kiểm soát an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 52
26-11-2015 Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 60
26-11-2015 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên. 62
11-11-2015 Chỉ thị số 49/2015/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hạ tầng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 70
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2015 Quyết định số 2389/QĐ-UBND ban hành Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 73
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
26-11-2015 Quyết định số 2349/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. 81
26-11-2015 Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành thủy sản Phú Yên theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 87
Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
19-11-2015 Quyết định số 334/QĐ-VPUBND về việc đính chính văn bản đăng trên Công báo số 25+26, phát hành ngày 11 tháng 11 năm 2015. 107
33,016,801 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner