"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2015 Ngày 29 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-09-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý người có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các trụ sở và địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
21-09-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên, thực hiện một số việc liên quan chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai. 09
21-09-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. 23
22-09-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 30
21-09-2015 Chỉ thị số 36/2015/CT-UBND về việc tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-09-2015 Quyết định số 1653/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ Quyết định số 1572/2011/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu về đất, hoạt động khoáng sản, xây dựng cơ bản về công tác quyết toán, ghi thu, ghi chi học phí, viện phí trên địa bàn tỉnh. 38
09-09-2015 Quyết định số 1688/QĐ-UBND về việc Sửa đổi nội dung Điều 1 của Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Phú Yên. 40
17-09-2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. 42
21-09-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 48
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2015 Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 52
21-09-2015 Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc Bổ sung Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh về quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 67
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner