"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2015 Ngày 24 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
01-07-2015 Nghị quyết số 138/2015/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015. 04
01-07-2015 Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 10
01-07-2015 Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh do địa phương quản lý. 12
01-07-2015 Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 15
01-07-2015 Nghị quyết số 142/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh. 20
01-07-2015 Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 22
01-07-2015 Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. 26
01-07-2015 Nghị quyết số 145/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. 28
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ban hành quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 30
03-07-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 36
08-07-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND Tỉnh về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 47
08-07-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND Tỉnh về quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 49
09-07-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất ở khu vực phường Phú Thạnh và phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa; xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019). 51
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
01-07-2015 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khoá VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 53
01-07-2015 Nghị quyết số 135/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 54
01-07-2015 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 55
01-07-2015 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 56
01-07-2015 Nghị quyết số 146/NQ-HĐND về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2015. 57
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-06-2015 Quyết định số 1108/QĐ-UBND về việc quy định mức quà tặng cho các đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 trong năm 2015. 73
20-07-2015 Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc Quy định mức tự đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi có nhu cầu vào sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội. 92
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
16-07-2015 Quyết định số 1286/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Phú Yên. 75
23-06-2015 Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh Phú Yên. 94
09-07-2015 Quyết định số 1224/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Phú Yên. 102
20-07-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động “hát nhạc sống” trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 119
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner