"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2015 Ngày 04 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-01-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về định mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2015-2020. 03
28-01-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số quy đổi từ thể thành phẩm sang thể nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 12
02-02-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức tiếp công dân của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2015 Chương trình số 01/CTR-UBND thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. 30
28-01-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) cấp tỉnh, cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện. 66
02-02-2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2015. 72
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
12-01-2015 Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Đồng Xuân trực thuộc UBND huyện Đồng Xuân. 78
12-01-2015 Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Tây Hòa trực thuộc UBND huyện Tây Hòa. 82
12-01-2015 Quyết định số 40/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Tuy An trực thuộc UBND huyện Tuy An. 86
12-01-2015 Quyết định số 41/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Phú Hòa trực thuộc UBND huyện Phú Hòa. 90
12-01-2015 Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Sông Hinh trực thuộc UBND huyện Sông Hinh. 94
12-01-2015 Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề thị xã Sông Cầu trực thuộc UBND thị xã Sông Cầu. 98
12-01-2015 Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Đông Hòa trực thuộc UBND huyện Đông Hòa. 102
19-01-2015 Quyết định số 93/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên. 106
28-01-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV và các ngày lễ lớn trong năm 2015. 130
33,019,111 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner