"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2015 Ngày 08 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành chuyên môn trong quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
25-12-2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 10
26-12-2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch, quản lý và khai thác quỹ đất công theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 17
29-12-2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2014 Quyết định số 2188/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. 78
31-12-2014 Quyết định số 2219/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ. 96
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2014 Quyết định số 2096/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng giống, vườn giống, vườn ươm giống cây trồng lâm nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 98
25-12-2014 Quyết định số 2112/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 106
31-12-2014 Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 117
31-12-2014 Quyết định số 2233/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 119
31-12-2014 Quyết định số 2234/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 121
31-12-2014 Quyết định số 2235/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 123
31-12-2014 Quyết định số 2236/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 125
33,322,353 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner