"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2015 Ngày 06 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2014 Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015. 04
12-12-2014 Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 14
12-12-2014 Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND quy định định mức hoạt động, mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 16
12-12-2014 Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh. 18
12-12-2014 Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu. 21
12-12-2014 Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh. 26
12-12-2014 Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND, ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015. 29
12-12-2014 Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND, ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức. 31
12-12-2014 Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND, ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020. 34
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 37
17-12-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quy trình xử lý và giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 59
18-12-2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa. 70
22-12-2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp phiếu lý lịch tư pháp theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 78
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2014 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015. 89
12-12-2014 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 tỉnh Phú Yên. 107
12-12-2014 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp các loại, chỉ tiêu hợp đồng lao động hành chính năm 2015. 113
12-12-2014 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 115
12-12-2014 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. 133
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2014 Quyết định số 2063/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 06/7/2009 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa. 137
19-12-2014 Quyết định số 2078/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 138
33,015,345 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner