"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2014 Ngày 27 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-10-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND về việc quy định đối tượng, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ đối với cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND Tỉnh. 04
09-10-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tạm thời các thông số kỹ thuật: Hệ số độ thon thân cây (hình số f), tỉ lệ lợi dụng gỗ (gỗ dân dụng và gỗ nguyên liệu giấy) và hệ số qui đổi từ đơn vị m3 sang đơn vị ster đối với các loài keo trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 07
10-10-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá và tên gọi của các khu đất trên địa bàn huyện Tuy An đã được bổ sung trong Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014. 09
14-10-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng cho mỗi hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 12
21-10-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên. 22
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
14-10-2014 Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế mẫu kiên cố hóa kênh mương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên. 44
03-10-2014 Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế mẫu (bước thiết kế bản vẽ thi công-dự toán) nhà lớp học quy mô 01 lớp Trường mầm non phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn Tỉnh. 64
10-10-2014 Quyết định số 1640/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch địa phương tỉnh Phú Yên năm 2014. 67
14-10-2014 Quyết định số 1692/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Phú Yên. 69
17-10-2014 Quyết định số 1697/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 73
23-10-2014 Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 76
23-10-2014 Quyết định số 1733/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Yên. 83
23-10-2014 Quyết định số 1734/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các thôn (xã) điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh Trung học phổ thông không thể đến trường và trở về nhà trong ngày để hưởng chế độ theo Thông tư Liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 94
24-10-2014 Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 103
16-10-2014 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nhà nước và xử lý quỹ đất của nhà nước quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 109
23-10-2014 Chỉ thị số 28/CT-UBND về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. 115
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-10-2014 Quyết định số 1672/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 53
24-10-2014 Quyết định số 1741/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Ba Bản mở rộng, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 62
33,693,892 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner