"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2014 Ngày 03 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2013 Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. 05
12-12-2013 Nghị quyết số 91/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi Nghị quyết số 164/2010/NQ-HĐND, ngày 18/10/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015. 13
12-12-2013 Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND, ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Phú Yên về quy định danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 15
12-12-2013 Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 21
12-12-2013 Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND, ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp; mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí trông giữ xe đạp, xe máy, mô tô, ô tô, phí vệ sinh và phí chợ trên địa bàn tỉnh. 23
12-12-2013 Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hỗ trợ khuyến khích thành lập hợp tác xã và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 25
12-12-2013 Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 28
12-12-2013 Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND về Đề án Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 30
12-12-2013 Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND về việc bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND, ngày 21/9/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. 44
12-12-2013 Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND, ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh. 52
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn Tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. 57
24-12-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành quản lý đa dạng sinh học và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 59
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2013 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014. 72
12-12-2013 Quyết định số 90/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 tỉnh Phú Yên. 84
12-12-2013 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Phú Yên về Phương án xử lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 90
12-12-2013 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp các loại và chỉ tiêu hợp đồng lao động hành chính năm 2014. 92
12-12-2013 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND về việc chia tách, thành lập thôn, khu phố. 94
12-12-2013 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014. 97
12-12-2013 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016. 100
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2013 Quyết định số 2344/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 101
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2013 Quyết định số 2258/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 113
20-12-2013 Quyết định số 2259/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 114
20-12-2013 Quyết định số 2260/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 115
20-12-2013 Quyết định số 2261/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 116
20-12-2013 Quyết định số 2262/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 117
26-12-2013 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. 118
33,493,362 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner