"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2014 Ngày 04 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên. 03
29-08-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất 07 Khu tái định tại các xã và phường trên địa bàn thị xã Sông Cầu vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2014. 13
29-08-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 230/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND Tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND Tỉnh. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-08-2014 Quyết định số 1296/QĐ-UBND về việc sửa đổi “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. 17
19-08-2014 Quyết định số 1320/QĐ-UBND về việc chuyển cơ sở vật chất và bộ phận giáo viên THCS của Trường THCS và THPT Tôn Đức Thắng về UBND huyện Sông Hinh và đổi tên Trường THCS và THPT Tôn Đức Thắng thành Trường THPT Tôn Đức Thắng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 18
19-08-2014 Quyết định số 1327/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Nhà hát ca múa nhạc Sao Biển trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên. 20
29-08-2014 Quyết định số 1405/QĐ-UBND ban hành Đề án thí điểm thi tuyển cạnh tranh vị trí quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Phú Yên. 21
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2014 Quyết định số 1328/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” tỉnh Phú Yên. 38
20-08-2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 43
20-08-2014 Chỉ thị số 19/CT-UBND về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. 48
03-09-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015. 60
33,466,243 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner