"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23           Năm 2014 Ngày 05 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-07-2014 Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. 04
25-07-2014 Nghị quyết số 106/2014/NQ-HĐND về quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 11
25-07-2014 Nghị quyết số 107/2014/NQ-HĐND về quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. 13
25-07-2014 Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện. 20
25-07-2014 Nghị quyết số 109/2014/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND, ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 23
25-07-2014 Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020. 72
25-07-2014 Nghị quyết số 111/2014/NQ-HĐND về quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh, truyền hình các cấp. 88
25-07-2014 Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND về quy định số lượng, mức phụ cấp đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh. 90
25-07-2014 Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND về chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở UBND cấp xã để tạo nguồn cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 92
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về Giải thưởng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. 98
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-07-2014 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 104
25-07-2014 Nghị quyết số 115/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 128
25-07-2014 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 129
25-07-2014 Nghị quyết số 117/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 130
25-07-2014 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 132
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-07-2014 Quyết định số 1186/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 133
33,466,309 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner