"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2014 Ngày 05 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-04-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh lãnh đạo quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 03
23-04-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND về việc ban hành thiết kế mẫu các loại đường bê tông giao thông nông thôn có bề rộng từ 3,5m - 5,5m và các loại ống cống. 26
18-04-2014 Chỉ thị số 10/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 41
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2014 Quyết định số 650/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND Tỉnh về mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 47
21-04-2014 Kế hoạch số 59/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 49
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2014 Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên kỳ đầu được hệ thống hóa từ tháng 7/1989 đến ngày 31/12/2013. 76
15-04-2014 Kế hoạch số 58/KH-UBND tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 124
28-04-2014 Kế hoạch số 63/KH-UBND triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 130
33,493,192 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner