"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2014 Ngày 14 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Phú Yên đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1787/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND Tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2014 Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật. 05
22-01-2014 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” tỉnh Phú Yên. 07
23-01-2014 Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 16
25-01-2014 Quyết định số 191/QĐ-UBND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Tây Hòa. 21
27-01-2014 Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông”. 28
08-02-2014 Quyết định số 211/QĐ-UBND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Tuy An. 31
10-02-2014 Quyết định số 212/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 39
11-02-2014 Quyết định số 221/QĐ-UBND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân. 41
11-02-2014 Quyết định số 222/QĐ-UBND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Sông Hinh. 47
12-02-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 54
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
08-02-2014 Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 59
33,466,597 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner