"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2013 Ngày 02 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2010 của UBND Tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
13-11-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-11-2013 Kế hoạch số 106/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số: 56-KH/TU ngày 26/9/2013 của Tỉnh ủy về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 12
08-11-2013 Kế hoạch số 107/KH-UBND thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. 30
14-11-2013 Kế hoạch số 110/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". 37
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-11-2013 Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Tỉnh. 45
25-11-2013 Quyết định số 2074/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi , bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 50
11-11-2013 Chỉ thị số 19/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013 -2015. 52
26-11-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - năm 2014. 57
33,016,845 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner