"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2013 Ngày 04 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-10-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung giá đất tại một số đường, đoạn đường, khu tái định cư vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2013. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2013 Quyết định số 1834/QĐ-UBND về việc Duyệt điều chỉnh đồ án QHCT tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghệ cao, KKT Nam Phú Yên. 08
22-10-2013 Quyết định số 1861/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp và các khu chức năng trong Khu kinh tế Nam Phú Yên. 16
25-10-2013 Quyết định số 1884/QĐ-UBND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Sơn Hòa. 24
22-10-2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. 31
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
10-10-2013 Quyết định số 1764/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Tỉnh. 34
10-10-2013 Quyết định số 1765/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Tỉnh. 42
14-10-2013 Quyết định số 1802/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Tỉnh. 50
14-10-2013 Quyết định số 1803/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 52
14-10-2013 Quyết định số 1804/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Tỉnh. 54
14-10-2013 Quyết định số 1805/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Tỉnh. 56
14-10-2013 Quyết định số 1806/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Tỉnh. 58
14-10-2013 Quyết định số 1807/QĐ-UBND về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Tỉnh. 60
14-10-2013 Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Tỉnh. 62
14-10-2013 Quyết định số 1809/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 64
15-10-2013 Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 77
33,322,241 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner