"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2013 Ngày 16 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-09-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn và Quy định về trình tự, thủ tục công nhận chợ đạt chuẩn văn minh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
10-10-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số 1691/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh. 13
11-10-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 16
14-10-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-09-2013 Quyết định số 1574/QĐ-UBND về việc Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 54
25-09-2013 Quyết định số 1672/QĐ-UBND về việc chuyển thôn thành khu phố thuộc thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, Phú Yên. 66
27-09-2013 Quyết định số 1695/QĐ-UBND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Đồng Xuân. 68
10-10-2013 Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc chuyển thôn thành khu phố thuộc thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. 74
10-10-2013 Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 75
11-10-2013 Quyết định số 1782/QĐ-UBND về việc bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội”. 80
14-10-2013 Quyết định số 1781/QĐ-UBND về việc bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. 82
14-10-2013 Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên. 86
14-10-2013 Quyết định số 1801/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề Bánh tráng Long Bình, địa chỉ: Khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân. 88
33,003,879 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner