"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2013 Ngày 09 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xử lý tồn tại đối với đất ở đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
14-08-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 16
14-08-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-08-2013 Quyết định số 1377/QĐ-UBND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thị xã Sông Cầu. 35
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
12-08-2013 Quyết định số 1352/QĐ-UBND công nhận tuyến du lịch địa phương tỉnh Phú Yên năm 2013. 42
19-08-2013 Quyết định số 1388/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 44
23-08-2013 Quyết định số 1425/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng (Dự án 4) thuộc Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 49
23-08-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường quản lý sản xuất, tiêu thụ rau để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Tỉnh. 57
06-09-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 trên địa bàn Tỉnh. 60
06-09-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014. 65
32,917,845 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner