"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2013 Ngày 12 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
01-08-2013 Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. 04
01-08-2013 Nghị quyết số 82/2013/NQ-HĐND về Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 11
01-08-2013 Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 23
01-08-2013 Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND về việc bổ sung khoản 4 vào “Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015” ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh. 26
01-08-2013 Nghị quyết số 85/2013/NQ-HĐND về việc quy định số lượng, mức thù lao đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn. 28
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND về mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020. 30
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
01-08-2013 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND về việc bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2013 và kế hoạch bổ sung biên chế công chức năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. 32
01-08-2013 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy mô công suất, diện tích và địa điểm đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. 34
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015. 36
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
07-08-2013 Quyết định số 1321/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh Phú Yên giai đoạn từ nay đến năm 2015. 48
07-08-2013 Quyết định số 1338/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch địa phương tỉnh Phú Yên năm 2013. 55
09-08-2013 Quyết định số 1346/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm thành Trường THPT tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm. 57
22-07-2013 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải trên địa bàn Tỉnh. 59
23-07-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. 63
33,016,870 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner