"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2013 Ngày 03 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công tác kiểm tra doanh nghiệp sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 04
15-05-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cơ chế đầu tư xây dựng thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh. 12
16-05-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND về việc ban hành thiết kế mẫu, dự toán và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng. 29
17-05-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 54
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2013 Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên. 63
08-05-2013 Kế hoạch số 43/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kết luận số 154-KL/TU, ngày 22/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 29/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 75
20-05-2013 Kế hoạch số 46/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 06/01/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. 88
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
13-05-2013 Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2001-2010 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên. 96
17-05-2013 Quyết định số 790/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân. 100
21-05-2013 Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 102
21-05-2013 Quyết định số 835/QĐ-UBND về việc công nhận trường Trung học cơ sở Nguyễn Hồng Sơn, thị xã Sông Cầu đạt chuẩn quốc gia. 103
27-05-2013 Quyết định số 869/QĐ-UBND về việc công nhận trường Trung học cơ sở EaTrol, huyện Sông Hinh đạt chuẩn quốc gia. 104
27-05-2013 Quyết định số 870/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Đông Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 105
27-05-2013 Quyết định số 871/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Tây Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 106
27-05-2013 Quyết định số 872/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Phú Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 107
27-05-2013 Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Sơn Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 108
27-05-2013 Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc công nhận thành phố Tuy Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 109
27-05-2013 Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc công nhận thị xã Sông Cầu giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 110
27-05-2013 Quyết định số 876/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Đồng Xuân giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 111
27-05-2013 Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Tuy An giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 112
27-05-2013 Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Sông Hinh giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 113
28-05-2013 Quyết định số 911/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phân cấp quản lý di tích - danh thắng đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 114
18-05-2013 Thông báo số 232/TB-UBND về việc đính chính một số nội dung của Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND Tỉnh. 122
33,016,789 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner