"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2013 Ngày 20 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-03-2013 Quyết định số 425/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 08
06-03-2013 Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 13
11-03-2013 Quyết định số 449/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Ninh Tịnh 1, thành phố Tuy Hòa. 26
18-03-2013 Chỉ thị số 05/CT - UBND về việc sử dụng tiết kiệm điện trong các tháng mùa khô năm 2013 và các năm tiếp theo. 50
18-03-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. 54
04-03-2013 Kế hoạch số 23/KH-UBND thực hiện “Đề án Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. 57
06-03-2013 Hướng dẫn số 628/HD-UBND về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. 63
32,921,881 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner