"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2013 Ngày 22 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-01-2013 Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc công nhận “Làng nghề Dệt chiếu cói Phú Tân 1”, địa chỉ thôn Phú Tân 1, xã An Cư, huyện Tuy An. 15
02-01-2013 Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc công nhận “Làng nghề Dệt chiếu cói Phú Hòa”, địa chỉ thôn Phú Hòa, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa. 16
02-01-2013 Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc công nhận “Làng nghề Dệt chiếu cói Thọ Lâm”, địa chỉ thôn Thọ Lâm, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa. 17
02-01-2013 Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc công nhận “Làng nghề Đan lát Thạnh Đức”, địa chỉ thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân. 18
02-01-2013 Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc công nhận “Làng nghề Bánh tráng Hòa Đa”, địa chỉ thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An. 19
02-01-2013 Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc công nhận “Làng nghề Trồng rau và Hoa Ngọc Phước 2”, địa chỉ thôn Ngọc Phước 2, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa. 20
12-01-2013 Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên”. 21
16-01-2013 Quyết định số 124/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 37
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2013 Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1431/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh. 53
09-01-2013 Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc đổi tên Trưởng tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tư thục Duy Tân thành Trường phổ thông tư thục Duy Tân. 54
18-01-2013 Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 56
11-01-2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013 trên địa bàn Tỉnh. 58
16-01-2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013. 62
33,322,359 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner