"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2013 Ngày 02 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2012 Chỉ thị số 32/2012/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2012 Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến thuộc thị xã Sông Cầu. 08
24-12-2012 Kế hoạch số 80/KH-UBND thực hiện Kết luận số 104-KL/TU ngày 11/7/2012 của Tỉnh ủy về bổ sung các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 24/6/2011 của Tỉnh ủy để bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. 10
24-12-2012 Kế hoạch số 83/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP, ngày 04/12/2012 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 26
24-12-2012 Kế hoạch số 84/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 33
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2012 Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 38
27-12-2012 Quyết định số 2212/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 55
27-12-2012 Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Trần Phú, huyện Sông Hinh đạt chuẩn quốc gia. 59
33,016,879 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner