"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2012 Ngày 03 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-09-2012 Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức. 04
14-09-2012 Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND về việc quy định chế độ trợ cấp thôi việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 15
14-09-2012 Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. 19
14-09-2012 Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 22
14-09-2012 Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND về việc sửa đổi một số quy định về Quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành kèm theo Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên. 24
14-09-2012 Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 27
14-09-2012 Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND về việc đặt tên đường ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. 29
14-09-2012 Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 33
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-09-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ. 79
26-09-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh. 99
26-09-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 1196/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh. 104
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-09-2012 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về việc quy định số lượng Phó trưởng Công an xã, Công an viên và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 109
14-09-2012 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên từ đô thị loại III lên đô thị loại II. 117
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-09-2012 Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên. 119
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
26-09-2012 Quyết định số 1540/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên một số chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 130
26-09-2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi gia cầm”. 132
33,339,743 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner