"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23           Năm 2012 Ngày 09 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-07-2012 Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012. 04
12-07-2012 Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND về quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và các chế độ khác cho hoạt động thể dục thể thao do địa phương quản lý. 10
12-07-2012 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 17
12-07-2012 Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 20
12-07-2012 Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND về sửa đổi định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. 22
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức trích kinh phí, mức chi và tỷ lệ phân chia mức kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 24
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-07-2012 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. 28
12-07-2012 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Phú Yên. 33
12-07-2012 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc bổ sung biên chế công chức, biên chế các loại sự nghiệp năm 2012 và kế hoạch bổ sung biên chế công chức năm 2013 cho các đơn vị, địa phương. 44
12-07-2012 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về việc thông qua phương án xử lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 49
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2012 Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên. 55
18-07-2012 Kế hoạch số 51/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”. 82
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
30-07-2012 Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên. 92
07-08-2012 Quyết định số 1154/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Phú Yên. 96
08-08-2012 Quyết định số 1156/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch: Rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 102
31-07-2012 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 130
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner