"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2012 Ngày 20 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Phương án đầu tư, giải ngân và thu hồi vốn dự án Năng lượng nông thôn II được ban hành kèm theo Quyết định số 981/2006/QĐ-UBND ngày 27/6/2006 của UBND tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-06-2012 Quyết định số 835/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương”. 05
18-06-2012 Quyết định số 836/QĐ-UBND về việc bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính”. 07
18-06-2012 Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên. 08
18-06-2012 Quyết định số 841/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 06/3/2009 về việc thành lập Trung tâm Tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng thuộc Sở Công Thương. 19
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2012 Quyết định số 801/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 21
11-06-2012 Quyết định số 802/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 30
13-06-2012 Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 90
14-06-2012 Quyết định số 819/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. 98
14-06-2012 Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. 100
14-06-2012 Quyết định số 821/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. 108
33,322,161 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner