"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2012 Ngày 03 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2012 Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên. 04
18-01-2012 Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Phú Yên. 07
31-01-2012 Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc đổi tên Bến xe huyện Tuy Hòa và Bến xe liên tỉnh. 29
02-02-2012 Quyết định số 163/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Phú Yên. 30
17-01-2012 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2012. 43
19-01-2012 Chương trình hành động số 01/CTR-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. 46
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
17-01-2012 Quyết định số 94/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên. 78
17-01-2012 Quyết định số 95/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên. 80
17-01-2012 Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 83
17-01-2012 Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 91
18-01-2012 Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 93
19-01-2012 Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên. 94
19-01-2012 Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 96
19-01-2012 Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. 98
19-01-2012 Quyết định số 124/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. 100
19-01-2012 Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 104
19-01-2012 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025. 109
20-01-2012 Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng xếp loại đường bộ các tuyến tỉnh lộ và huyện lộ tỉnh Phú Yên để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô năm 2012. 126
02-02-2012 Quyết định số 161/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 133
02-02-2012 Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 139
20-01-2012 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc triển khai thi hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 142
33,016,783 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner