"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2012 Ngày 03 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-12-2011 Quyết định số 2047/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn Tỉnh. 04
27-12-2011 Quyết định số 2218/2011/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh. 10
27-12-2011 Quyết định số 2219/2011/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá sản phẩm: Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã áp dụng trên địa bàn tỉnh. 39
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-12-2011 Quyết định số 2022/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề “Làng nghề Bún Định Thành”, địa chỉ thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa. 43
05-12-2011 Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc duyệt hiệu chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Sông Cầu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 44
14-12-2011 Quyết định số 2087/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/2.000 Đồ án Khu phi thuế quan (Khu Kinh tế Nam Phú Yên). 64
15-12-2011 Quyết định số 2106/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 77
07-12-2011 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới. 90
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
01-12-2011 Quyết định số 2001/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 98
01-12-2011 Quyết định số 2002/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 105
01-12-2011 Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 109
07-12-2011 Quyết định số 2054/QĐ-UBND về việc giải thể Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 115
15-12-2011 Quyết định số 2093/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh Đoàn. 116
15-12-2011 Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 118
23-12-2011 Quyết định số 2174/QĐ-UBND về việc quy định số lượng cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Yên. 129
23-12-2011 Quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. 135
33,277,029 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner