"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34 + 35           Năm 2012 Ngày 25 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-12-2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. 04
13-12-2012 Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2015. 12
13-12-2012 Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 14
13-12-2012 Nghị quyết số 72/2012/NQ-HĐND về việc phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 17
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-11-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 22
29-11-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND về việc Quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra quyết định tịch thu. 30
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-12-2012 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013. 32
13-12-2012 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Phú Yên. 44
13-12-2012 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án công nhận xã Hòa Hiệp Trung là đô thị loại V thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 50
13-12-2012 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án công nhận xã Hòa Bình 2 là đô thị loại V thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. 52
13-12-2012 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 54
13-12-2012 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 56
13-12-2012 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. 58
13-12-2012 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND về bổ sung biên chế công chức, biên chế sự nghiệp các loại, chỉ tiêu hợp đồng lao động hành chính cho các cơ quan, đơn vị năm 2013 và chỉ tiêu lao động hành chính, biên chế sự nghiệp dự phòng để thực hiện chính sách thu hút, sử dụng trí thức năm 2013. 60
13-12-2012 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. 63
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
23-11-2012 Quyết định số 1965/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 66
29-11-2012 Quyết định số 1999/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 77
29-11-2012 Quyết định số 2000/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 83
12-12-2012 Quyết định số 2074/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định, thành phố Tuy Hòa đạt chuẩn quốc gia. 88
33,693,923 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner