"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2011 Ngày 20 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2011 Quyết định số 1657/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư do tỉnh Phú Yên quản lý. 03
12-10-2011 Quyết định số 1658/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi nguyên liệu gỗ tròn là Keo các loại khi khai thác, tỉa thưa rừng trồng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp chế biến tinh chế gỗ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 11
17-10-2011 Quyết định số 1691/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-10-2011 Quyết định số 1689/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Đồng Tròn tỉnh Phú Yên. 35
17-10-2011 Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên”. 44
14-10-2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý. 51
14-10-2011 Kế hoạch số 75/KH-UBND đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2011-2015. 54
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
14-10-2011 Quyết định số 1686/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển rừng sản xuất đến từng địa bàn chủ rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. 63
33,015,370 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner