"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2011 Ngày 03 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-09-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND về giải quyết việc làm, giảm nghèo tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2011-2015. 03
21-09-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2011-2015. 22
21-09-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016. 39
21-09-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2011-2020. 51
21-09-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 65
21-09-2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND về bổ sung biên chế công chức năm 2011 cho các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của Tỉnh và bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo năm học 2011-2012 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, biên chế giáo viên mầm non cho UBND huyện Phú Hòa. 67
21-09-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND về quy định nội dung chi, mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 70
21-09-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 128/2009/NQ-HĐND, ngày 09/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa V. 76
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-09-2011 Quyết định số 1515/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phối hợp giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 78
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-09-2011 Quyết định số 1563/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2011-2015). 91
21-09-2011 Kế hoạch số 67/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 106
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
21-09-2011 Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 112
21-09-2011 Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Phú Yên. 115
28-09-2011 Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc điều chuyển Trạm thực nghiệm và trình diễn nuôi trồng thủy sản nước ngọt thuộc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư về Trung tâm Giống và kỹ thuật Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 117
30-09-2011 Quyết định số 1571/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc và Trung tâm Công tác xã hội trẻ em. 119
33,322,082 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner