"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2011 Ngày 29 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-06-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011. 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016. 11
20-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 14
20-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 15
20-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 16
20-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 17
20-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 18
20-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên khác của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 19
20-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên khác của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 20
20-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên khác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 21
20-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 22
20-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 23
20-06-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 24
20-06-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Tuy An, nhiệm kỳ 2011-2016. 25
20-06-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Đồng Xuân, nhiệm kỳ 2011-2016. 26
20-06-2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Đông Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. 27
20-06-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. 28
20-06-2011 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. 29
20-06-2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. 30
20-06-2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Sông Hinh, nhiệm kỳ 2011-2016. 31
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2011 Quyết định số 1029/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ. 32
27-06-2011 Quyết định số 1012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh tỉnh Phú Yên. 48
33,684,588 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner