"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2011 Ngày 19 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-05-2011 Quyết định số 751/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2011 Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2010-2020. 09
29-04-2011 Quyết định số 719/QĐ-UBND phê duyệt mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư phát triển rừng và bảo vệ rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 15
13-05-2011 Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị. 17
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
19-04-2011 Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Chiến lược phát triển xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 19
06-05-2011 Quyết định số 734/QĐ-UBND về việc công nhận các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Phú Yên. 30
11-05-2011 Quyết định số 749/QĐ-UBND về việc quy định mức chi cho công tác bắt giữ, quản lý và xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính. 32
17-05-2011 Quyết định số 777/QĐ-UBND về việc sửa đổi và bổ sung mức chi phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. 34
18-05-2011 Quyết định số 781/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 36
18-05-2011 Quyết định số 782/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 37
18-05-2011 Quyết định số 783/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 38
18-05-2011 Quyết định số 784/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 39
18-05-2011 Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 40
18-05-2011 Quyết định số 786/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 41
18-05-2011 Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 42
18-05-2011 Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 43
18-05-2011 Quyết định số 790/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 44
18-05-2011 Quyết định số 791/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 45
18-05-2011 Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 46
18-05-2011 Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 47
18-05-2011 Quyết định số 794/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 48
18-05-2011 Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 49
18-05-2011 Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 50
18-05-2011 Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 51
18-05-2011 Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 52
18-05-2011 Quyết định số 799/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 53
27-04-2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. 54
13-05-2011 Chỉ thị số 13/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn tỉnh. 56
33,015,413 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner