"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2011 Ngày 19 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-03-2011 Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên. 03
09-04-2011 Quyết định số 611/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2011 tại một số khu vực thuộc các huyện Đông Hòa, Đồng Xuân và thành phố Tuy Hòa. 12
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2011 Quyết định số 423/QĐ-UBND về việc thành lập Chi nhánh trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên. 16
14-03-2011 Quyết định số 430/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Y tế thôn bản tỉnh Phú Yên. 18
16-03-2011 Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Phú Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. 19
16-03-2011 Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Tuy An đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. 20
16-03-2011 Quyết định số 476/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Tây Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. 21
16-03-2011 Quyết định số 477/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Đồng Xuân đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. 22
16-03-2011 Quyết định số 478/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Đông Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. 23
16-03-2011 Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc công nhận thị xã Sông Cầu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. 24
16-03-2011 Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc công nhận thành phố Tuy Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. 25
16-03-2011 Quyết định số 481/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Sơn Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. 26
25-03-2011 Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 27
31-03-2011 Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 32
13-04-2011 Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Phụ lục 1: Bảng tổng hợp các dự án thủy điện nhỏ nằm trong quy hoạch tại Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh. 33
15-04-2011 Quyết định số 660/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biển đổi khí hậu tỉnh Phú Yên. 35
18-04-2011 Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. 39
21-03-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 42
29-03-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND về chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 44
09-04-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 47
15-04-2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. 50
33,019,183 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner