"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2011 Ngày 26 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-12-2010 Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011. 02
24-12-2010 Nghị quyết số 168/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011. 09
24-12-2010 Nghị quyết số 169/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2009. 24
24-12-2010 Nghị quyết số 170/2010/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. 29
24-12-2010 Nghị quyết số 171/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025. 37
24-12-2010 Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, biên chế các loại sự nghiệp năm 2011. 61
24-12-2010 Nghị quyết số 173/2010/NQ-HĐND về chính sách giải quyết nghỉ chờ nghỉ hưu, nghỉ hưởng chế độ một lần đối với cán bộ, công chức cấp xã. 63
24-12-2010 Nghị quyết số 174/2010/NQ-HĐND về thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản -Nhi thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 68
24-12-2010 Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011. 72
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner