"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2011 Ngày 17 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-01-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản trong Điều lệ Giải thưởng VHNT Phú Yên. 03
06-01-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 05
Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu
29-11-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2011. 07
29-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011. 10
29-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2010. 19
29-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2011. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2011 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, của Bộ trưởng Bộ Công an. 23
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2010 Quyết định số 2220/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 26
06-01-2011 Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh và quốc gia. 29
10-01-2011 Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 34
10-01-2011 Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025. 48
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner