"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2011 Ngày 24 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2011 Quyết định số 1933/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
21-11-2011 Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND về tổ chức thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. 14
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2011 Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên. 18
21-11-2011 Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên. 88
21-11-2011 Quyết định số 1931/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên. 90
21-11-2011 Quyết định số 1932/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên. 119
22-11-2011 Quyết định số 1935/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch các vùng sản xuất rau an toàn tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2009-2015, định hướng đến năm 2020. 128
22-11-2011 Quyết định số 1936/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch các vùng chăn nuôi và các khu vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 139
22-11-2011 Quyết định số 1937/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 151
22-11-2011 Quyết định số 1938/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 153
22-11-2011 Quyết định số 1939/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 161
23-11-2011 Chỉ thị số 25/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. 239
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner