"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2011 Ngày 21 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-11-2011 Quyết định số 1865/2011/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở đối với diện tích vượt hạn mức khi giao cho hộ gia đình, cá nhân. 04
14-11-2011 Quyết định số 1886/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-11-2011 Quyết định số 1866/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 20
08-11-2011 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. 23
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
08-11-2011 Quyết định số 1860/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 28
08-11-2011 Quyết định số 1861/QĐ-UBND về mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 42
11-11-2011 Quyết định số 1880/QĐ-UBND về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 46
15-11-2011 Quyết định số 1897/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh. 48
17-11-2011 Quyết định số 1905/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. 56
17-11-2011 Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên. 242
17-11-2011 Quyết định số 1907/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. 250
17-11-2011 Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. 252
17-11-2011 Quyết định số 1909/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên. 275
17-11-2011 Quyết định số 1910/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên. 277
18-11-2011 Quyết định số 1914/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 285
33,016,806 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner