"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2011 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-11-2011 Quyết định số 1966/2011/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-11-2011 Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 18
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-11-2011 Quyết định số 1949/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 24
24-11-2011 Quyết định số 1950/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 28
24-11-2011 Quyết định số 1951/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 30
24-11-2011 Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 51
25-11-2011 Quyết định số 1960/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương. 55
25-11-2011 Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế. 57
28-11-2011 Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 59
25-11-2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đầu tư từ nguồn vốn nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. 67
33,493,396 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner