"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 85           Năm 2010 Ngày 10 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-11-2010 Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chức năng sử dụng đất, bố trí vị trí xây dựng, tuyến đường nội bộ và tính chất khu dân cư Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Phú Thứ giai đoạn 2007-2015. 03
19-11-2010 Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá suất đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn phục vụ cho việc giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 09
01-12-2010 Kế hoạch số 55/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ và Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh lương thực đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 27
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
01-12-2010 Quyết định số 1965/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2020. 37
09-12-2010 Quyết định số 2021/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương chi tiết 04 dự án gọi vốn đầu tư vào tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2015. 46
09-12-2010 Quyết định số 2027/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2020”. 49
32,997,947 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner