"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 84           Năm 2010 Ngày 18 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-10-2010 Quyết định số 1747/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, được ban hành kèm theo Quyết định số 471/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh Phú Yên. 03
01-11-2010 Quyết định số 1755/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 09
06-11-2010 Quyết định số 1782/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 22
18-11-2010 Quyết định số 1882/2010/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-10-2010 Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 33
03-11-2010 Quyết định số 1769/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010 đã hết hiệu lực pháp luật. 42
09-11-2010 Quyết định số 1793/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân. 45
09-11-2010 Quyết định số 1794/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa. 47
09-11-2010 Quyết định số 1795/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh. 49
09-11-2010 Quyết định số 1802/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2010 tại một số khu vực thuộc huyện Đồng Xuân. 51
17-11-2010 Quyết định số 1866/QĐ-UBND ban hành danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 54
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
09-11-2010 Quyết định số 1791/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 59
01-11-2010 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới. 60
32,997,899 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner