"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 83           Năm 2010 Ngày 05 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-10-2010 Nghị quyết số 159/2010/NQ-HĐND về quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Yên và mức chi tiếp khách trong nước. 03
18-10-2010 Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND về quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 08
18-10-2010 Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. 13
18-10-2010 Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị quyết số 139/2009/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 17
18-10-2010 Nghị quyết số 163/2010/NQ-HĐND về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trong thời kỳ ổn định từ năm 2011 đến năm 2015; Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 19
18-10-2010 Nghị quyết số 164/2010/NQ-HĐND về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 tỉnh Phú Yên. 40
18-10-2010 Nghị quyết số 165/2010/NQ-HĐND về thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân. 58
18-10-2010 Nghị quyết số 166/2010/NQ-HĐND về bổ sung khoản 1, Điều 13 của Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 14 về quy định chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Yên. 60
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-10-2010 Nghị quyết số 157/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2004-2011. 62
18-10-2010 Nghị quyết số 158/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2004-2011. 63
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner