"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 82           Năm 2010 Ngày 29 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-10-2010 Quyết định số 1711/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-10-2010 Quyết định số 1704/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp, phân giao nhiệm vụ thực hiện dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên. 10
25-10-2010 Quyết định số 1720/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. 17
27-10-2010 Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 19
28-10-2010 Quyết định số 1742/QĐ-UBND về việc đổi tên gọi các Điểm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 28
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2010 Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 31
13-10-2010 Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 33
13-10-2010 Quyết định số 1550/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương. 35
13-10-2010 Quyết định số 1551/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tuy Hòa đến năm 2020. 37
15-10-2010 Quyết định số 1578/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 64
15-10-2010 Quyết định số 1591/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 65
20-10-2010 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2010. 67
32,997,930 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner