"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 80           Năm 2010 Ngày 21 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2010 Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
10-09-2010 Quyết định số 1336/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 5 của Quy định về một số nội dung thực hiện Dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 520/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 21
15-09-2010 Quyết định số 1378/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 23
20-09-2010 Quyết định số 1393/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn, có sức chở dưới 05 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2010 Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc sửa đổi “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp”. 39
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
30-08-2010 Quyết định số 1263/QĐ-UBND về việc duyệt Quy hoạch dân cư nông thôn tỉnh Phú Yên đến năm 2015 theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg. 41
14-09-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 56
20-09-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND về một số nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011. 58
32,997,938 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner