"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 78           Năm 2010 Ngày 16 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2010 Quyết định số 1077/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tăng học phí lái xe cơ giới đường bộ. 03
09-08-2010 Quyết định số 1102/2010/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh. 05
09-08-2010 Quyết định số 1103/2010/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. 08
10-08-2010 Quyết định số 1109/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở cấp xã. 11
10-08-2010 Quyết định số 1110/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 17
10-08-2010 Quyết định số 1111/2010/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 24
13-08-2010 Quyết định số 1135/2010/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 29
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu
28-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. 31
28-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước thị xã Sông Cầu năm 2009. 36
28-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về lập nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng nội thị thị xã Sông Cầu và vùng phụ cận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. 38
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2010 Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với các tài sản: tàu thuyền, xe ô tô, xe hai bánh gắn máy áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 39
05-08-2010 Quyết định số 1084/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 40
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2010 Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2009. 44
09-08-2010 Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ. 45
10-08-2010 Thông báo số 470/TB-UBND về việc ban hành hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 48
32,997,950 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner