"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 77           Năm 2010 Ngày 30 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-07-2010 Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. 03
16-07-2010 Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh. 09
16-07-2010 Nghị quyết số 149/2010/NQ-HĐND về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. 12
16-07-2010 Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 15
16-07-2010 Nghị quyết số 151/NQ-HĐND về bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2010-2011 cho các trường, lớp bán công, dân lập chuyển sang công lập và bổ sung biên chế sự nghiệp khác. 17
16-07-2010 Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 19
16-07-2010 Nghị quyết số 153/2010/NQ-HĐND về chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở cấp xã. 26
16-07-2010 Nghị quyết số 154/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 29
16-07-2010 Nghị quyết số 155/2010/NQ-HĐND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 31
16-07-2010 Nghị quyết số 156/2010/NQ-HĐND về phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên. 38
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-07-2010 Quyết định số 1007/2010/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần thu phí dịch vụ nội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2010 Quyết định số 982/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. 48
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2010 Quyết định số 942/QĐ-UBND về việc sắp xếp trung tâm dạy nghề các huyện, thị xã. 50
15-07-2010 Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc quy định mức chi thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 tại tỉnh Phú Yên. 52
23-07-2010 Quyết định số 988/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên một số chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 54
20-07-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. 56
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner