"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 75           Năm 2010 Ngày 24 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-04-2010 Quyết định số 520/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Dự án khuyến Nông - Lâm - Ngư và mức hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2010 Quyết định số 569/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Phú Yên đến năm 2012. 13
23-06-2010 Quyết định số 811/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân loại một số đường phố trên địa bàn thành phố Tuy Hòa tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đường phố trong các đô thị trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ tính thuế đất. 24
23-06-2010 Quyết định số 814/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung phân loại một số đường phố trên địa bàn thị xã Sông Cầu tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đường phố địa bàn thị trấn Sông Cầu để làm căn cứ tính thuế nhà, đất. 26
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2010 Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung điểm quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 29
06-05-2010 Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 627/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp và thủ tục chứng nhận đầu tư tại tỉnh Phú Yên. 34
13-05-2010 Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc chuyển giao các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 36
11-06-2010 Quyết định số 757/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 38
23-06-2010 Quyết định số 812/QĐ-UBND về việc sửa đổi “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. 44
23-06-2010 Quyết định số 813/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Sách, Văn hóa phẩm và Chiếu bóng thành Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 46
28-04-2010 Chỉ thị số 37/CT-UBND về việc tăng cường công tác sử dụng tiết kiệm điện trong năm 2010. 48
10-05-2010 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc phòng trừ chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và lùn sọc đen hại lúa vụ sản xuất Hè Thu năm 2010. 51
18-05-2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. 54
27-05-2010 Công văn số 1083/ĐC-UBND quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung điểm quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 56
32,997,931 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner