"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 74           Năm 2010 Ngày 15 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-03-2010 Quyết định số 471/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
22-03-2010 Quyết định số 409/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức, hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 12
31-03-2010 Quyết định số 447/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cơ chế chính sách và mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 19
14-04-2010 Quyết định số 495/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 30
15-04-2010 Quyết định số 504/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-04-2010 Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 38
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
18-03-2010 Quyết định số 367/QĐ-UBND về việc giải thể Ban quản lý dự án Cảng cá Tiên Châu - tỉnh Phú Yên. 41
02-04-2010 Quyết định số 449/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Yên về phòng, chống tham nhũng. 42
09-04-2010 Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên. 46
16-03-2010 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 và tuyển sinh năm học 2010-2011. 52
08-04-2010 Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường công tác thu hồi nợ tồn đọng trong các hợp tác xã. 55
01-04-2010 Công văn số 648/ĐC-UBND quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 471/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 59
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner