"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 73           Năm 2010 Ngày 15 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-02-2010 Quyết định số 168/2010/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành theo Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 03
08-02-2010 Quyết định số 215/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng chung cột điện trong phạm vi tỉnh Phú Yên. 19
11-02-2010 Quyết định số 230/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 30
11-02-2010 Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 32
25-02-2010 Quyết định số 253/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi tham gia Dự án trồng rừng thay thế nương rẫy, thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng - tỉnh Phú Yên. 37
Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa
03-02-2010 Quyết định số 465/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định những vấn đề cơ bản về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. 39
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2010 Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. 45
25-02-2010 Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. 46
25-02-2010 Quyết định số 250/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. 47
25-02-2010 Quyết định số 251/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. 48
03-03-2010 Quyết định số 305/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính phường Xuân Yên, phường Xuân Phú, phường Xuân Thành, phường Xuân Đài, xã Xuân Phương, xã Xuân Lâm, xã Xuân Thọ 1, xã Xuân Thọ 2 của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 49
09-03-2010 Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 50
09-03-2010 Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 51
09-03-2010 Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 52
11-03-2010 Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Công tác xã hội trẻ em Phú Yên thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 53
05-03-2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2010. 55
32,997,988 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner